Drobinky z archivů: Notorických alkoholiků není tak velký počet. Mnoho je ale těch, kteří se požitím většího množství alkoholu přivedou do stavu opilosti

Socialistický člověk nemůže být otrokem alkoholu! Alkohol je buržoazní přežitek! Odmítej lihoviny. – Takové a jiné podobné slogany byly jednou z viditelných součástí lidově demokratické převýchovy padesátých let 20. století, která ne a ne se úspěšně vypořádat s nadměrným pitím určité části tuzemské populace. Boj proti nadměrnému pití alkoholu byl v roce 1958 dokonce podpořen výchovným celovečerním dramatem Dnes naposled (ve smyslu „dnes piju naposled“) s populárním Zdeňkem Štěpánkem v hlavní roli.

Dnes naposled (1958). Režie: Martin Frič, hlavní role: Zdeněk Štěpánek
Filmový plakát k filmu Martina Friče z roku 1958

Jakkoli ruská vodka a jiný tvrdý alkohol tekly proudem i v nejvyšších politických patrech, veřejnosti byl alkoholismus prezentován především jako problém lidu. Proslulými se v tomto směru staly například některé regiony západních Čechy. Odsunutí původního obyvatelstva, příval významného počtu sociálně a kulturně slabší části populace, tvrdá práce a chaotické státní hospodaření vytvářelo u některých zdejších mužů pocit osobního i celospolečenského zmaru. Zamlžené naděje na perspektivnější budoucnost se léčily společnými pitkami, při kterých bolesti a žal na pár hodin mizely v lihovém oparu. Z tohoto období také pochází následující dokument, který v doslovném znění uvádíme níže.

Boj proti alkoholismu (1951)
Zdroj dokumentu: Soukromá sbírka

Doslovný přepis dobového dokumentu

Přepis dokumentu ponecháváme bez zásadních úprav.

KRAJSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR V PLZNI
Referát pro vnitřní věci a bezpečnost

Telefon: 359, 442, 509, 849, 1593, 2308, 2462, 2470, 2591, 2803
Zn.: 072-23.2.1951-III/3.

V Plzni dne 23. února 1951.

Při odpovědi nutno uvésti tuto značku
Všem ONV (JNV) – ref. III. v kraji.

Věc: Boj proti alkoholismu.

Dle hlášení došlých od jednotlivých ONV (JNV) v obvodu zdejšího KNV bylo ve zdejším kraji zjištěno celkem 436 notorických alkoholiků, z čehož je 6 žen. Dle názoru zdejšího KNV není toto číslo zcela správné ve dvou směrech. Na jedné straně nebyli zachycení do seznamu všichni notorikové zejména ve větších městech z toho důvodu, že jejich návyk požívati pravidelně a ve značné míře alkoholické nápoje, unikl dosud pozornosti příslušných činitelů na sestavování seznamu zúčastněných. Na druhé straně je – dle názoru zdejšího KNV – možné a velmi pravděpodobné, že do seznamu se dostali lidé, které není možno řadit do kategorie notorických alkoholiků. Jsou to lidé, kteří čas od času, obyčejně z nějakého vedlejšího podnětu, přivedou s požitím většího množství alkoholu do stavu opilosti, vzbudí pozornost svého okolí, a hlasem lidu jsou označování jako „notoričtí opilci“ a pod. Notorickými alkoholiky v pravém slova smyslu však nejsou, neboť jejich návyk na alkohol není toho druhu, že by jej bylo možno označit jako chorobu, jako je tomu u skutečných notoriků.

Konečné rozhodnutí, zda ta která oznámená osoba je či není notorickým alkoholikem a jako taková potřebuje odborné léčení, přísluší úřednímu lékaři, který po případě se před tím poradí s protialkoholní poradou při JNV v Plzni.

U notorických alkoholiků přichází v úvahu léčení, které zařizuje ONV – zdravotní referát, kterému mohou referáty III. v tomto směru podávat své návrhy.

U osob druhé kategorie je nutno volit jiné formy především výchovného rázu. Dle názoru zdejšího KNV mohli by na tomto poli vykonávat velký kus práce závodní příp. dílenské rady (konkrétně: jejich sociální referenti) v podnicích, kde tyto osoby jsou zaměstnány. Žádám proto tamní ONV-ref. III., aby vešel ve styk s Okresní odborovou radou a snažil se ji získat pro spolupráci v boji proti alkoholismu, jak všeobecně tak v konkrétních případech tím, že by instruovala sociální referenty závodních rad ve svém obvodu, aby věnovali pozornost zaměstnancům, o nichž je známo, že holdují alkoholu a psychologicky vhodnou formou se snažili je od tohoto zlozvyku oprostit.

Z dosavadních zkušeností je známo, že taková osoba je právě prostředí, ve kterém se nejvíce zdržuje, t. j. na svém pracovišti často předmětem posměchu různých žertu a vtipů, bývá často i různým způsobem trestána, avšak jen málo péče je jí věnováno po stránce výchovné. A zde právě je velké pole působnosti odborové organizace, která zvolí-li vhodnou formu – může takovou osobu odvrátit od propadnutí alkoholu, které může znamenat úplnou zkázu její a její rodiny. Touto preventivní péčí zabrání se tak mnoha běžným přestupku dle § 85 tr.z.spr., resp. přestupkům, ke kterým obvykle pod vlivem alkoholu dochází.

Zdejší KNV by proto navrhoval, aby zástupci referátů III., V. a. VI. na společné poradě se zástupci OCR si vyměnili vzájemně své zkušenosti a dohodli se na způsobu, jakým by mohly odborové organizace v podnicích se do této akce zapojit a v tomto výchovném směru působit.

Do 1. dubna 1951 podejte zprávu zda a co by v této věci mělo být zařízeno.

Referent:
v z.


» Více k tématu protialkoholických vyhlášek v západních Čechách viz v knize Jáchymovské tábory – PEKLO, ve kterém MRZLO


Komunistické Československo. Mohlo by vás zajímat: