StB zasahuje do života svých obětí i po padesáti letech

Na naši rešeršní agenturu se obrátila dcera dnes již zesnulého významného českého konstruktéra s žádostí o prověření historických událostí ze života svého otce.

Ve svém oboru patřil k tuzemské špičce. O komunistickém režimu se údajně nikdy nevyjadřoval nijak růžově. Pro své osobní i profesní zalíbení v americké kultuře měl na pracovišti opakované potíže s lokálními reprezentanty KSČ. Když však byly zveřejněny Seznamy spolupracovníků komunistické StB, objevilo se v nich i jeho jméno. Část dosavadních příznivců začala o dotyčném konstruktérovi najednou hovořit pohrdavě. Začaly se šířit nepodložené pomluvy.

Následující zkrácená verze našich zjištění budiž dílčí sondou do složité doby totalitního policejního státu. Podobných rešerší zpracováváme desítky. Často se liší jen konkrétní reálie, místa a osoby. Podstata zůstává stejná.

Zpracování archivní rešerše, prověření relevantní odborné literatury

Dotyčný konstruktér (dále jen K. S., uniciály jména byly změněny) byl podle nalezených a následně prostudovaných materiálů v létě roku 1958 zaevidován pod krycím jménem CA**** orgány StB v Blatné. K různým změnám formy spolupráce z jeho strany docházelo v letech 1960 a 1961 ve Strakonicích a následně v Hradci Králové, přičemž byl dotyčný vždy evidován v některé z pozic tajného spolupracovníka.

Uloženo dneDruh svazkuÚtvar, který archivaci provedl
4.7.1958AgentObvodní odd. Ministerstva vnitra Blatná
23.3.1960

Tajný spolupracovník; InformátorObvodní odd. Ministerstva vnitra Strakonice
22.7.1961AgentSpráva StB Hradec Králové

Ze tří osobních svazků, vedených na osobu K. S., byly dva podle dochovaných úředních záznamů skartovány. Třetí svazek se spolu s některými klíčovými dokumenty dochoval.

Z dokumentů lze doložit, že K. S. podepsal dne 26. 6. 1958 „Prohlášení“ o dohodě k dobrovolné spolupráci s orgány MV a k ochotě plnit dané úkoly. Studované archiválie explicitně hovoří o spolupráci s MV, nikoli o spolupráci s StB. Ačkoli jde v praxi o totéž (resp. StB byla součástí složek MV), ze zkoumaných archiválií nelze blíže určit, zda měl K. S. k dispozici dostatek informací k tomu, aby jednotlivé složky MV rozlišoval. Na druhou stranu neexistuje žádná indicie, která by jakkoli naznačovala, že by to v případném rozhodování K. S. hrálo nějakou roli.

Podle zprávy MV bylo hlavním motivem K. S. podílet se na obraně lidově demokratického zřízení. Proto byl podle pracovníků MV ochoten nepřátelské osoby sledovat a odhalovat. Text samotného „Prohlášení“ K. S. obsahuje méně vyhraněný závazek. Případné další pohnutky nebo záměry K. S. zůstávají pouze na úrovni spekulací.

V archivních dokumentech se objevují jména několika osob, na které K. S. údajně upozornil pracovníky ministerstva vnitra. Zda byla některá z osob jednáním K. S. poškozena, zkoumané materiály neuvádějí. Je třeba vzít rovněž v potaz, že není k dispozici žádné přímé sdělení
o těchto osobách ze strany K. S., ale pouze zprávy napsané o tomto sdělení pracovníky MV.

Celkově byl K. S. hodnocen jako ochotný a spolehlivý ke spolupráci. Příležitostí k využívání ze strany StB však nakonec bylo méně, než se původně očekávalo, k čemuž přispělo
i přestěhování K. S. do jiného kraje republiky, fakticky na opačnou stranu Čech. Z těchto důvodů byla spolupráce s K. S. patrně na konci roku 1962 minimalizována tím, že byl K. S. převeden do stavu důvěrníků. Informace o případném pozdějším využívání K. S. ze strany složek MV nejsou známy.

Citujeme klíčové dokumenty

Ediční poznámka: Personální údaje (jména, data narození apod.) jsme anonymizovali. Zjevné překlepy jsou odstraněny. Zbylé jazykové a stylistické chyby zůstaly zachovány. Ediční vsuvky jsou vloženy do hranatých závorek.

Prohlášení spolupracovníka StB (MV)

Prohlášení

Prohlašuji, že po dohodě a rozmluvě s orgány ministerstva vnitra dobrovolně přijímám spolupráci ve které budu plnit mě dané úkoly a to pokud se týče nepřátelské činnosti osob proti našemu lidově demokratickému zřízení.

Jsem si vědom plně, že tuto spolupráci musím utajiti před veřejností včetně svých rodinných příslušníků na což jsem byl zvlášť upozorněn.

Dále se zavazuji, že podané písemné správy budu podávat neskreslené a pravdivé svoji skutečností. Tyto písemné správy budu podepisovati, svým krycím jménem „Ca****“ jenž bude charakterisovat moje pravé jméno.

Slibuji, že budu čestně a dobrovolně plnit mě uložené úkoly orgánem M. V. a rovněž tak budu dodržovati utajenost styku s orgánem to jak v docházce na schůzky tak i před svým okolím.

Jsem si plně vědom po vysvětlení celého případu, že při porušení tohoto prohlášení bych se dopustil trestné činnosti.

V Blatné dne 26. 6. 1958


Zzpráva o provedení verbovky StB

Zpráva o provedení verbovky

Okresní oddělení ministerstva vnitra Blatná
V Blatné, dne 27. června 1958.

Zpráva o provedení verbovky (informátora [jméno a příjmení])
Dne 26. června 1958 byla provedena dle schváleného návrhu a plánu vázání, verbovka [jméno a příjmení], […]

Samotná verbovka byla zahájena o 17.30 hod. a to v místnosti […] za přítomnosti st. referenta, por. Němce a náčelníka 00-MV Skály. Verbovka probíhala dle plánu a byla ukončena o 20.30 hod. V průběhu verbovky bylo s [jméno a příjmení] hovořeno k jeho pracovišti s poukazem jak na výrobu […], tak i na styky s obchodními zástupci jednotlivých kapitalistických zemí. Dále byl zaveden hovor k jednotlivým nepřátelským osobám se kterými přichází do osobního styku a jak tyto různými formami narušují zájmy lid. dem. zřízení. Kandidát [příjmení] sám charakterisoval nepřátelský postoj určitých osob, jako [výčet dvou osob], kteří jedině udržují styky s osobami stejného nepřátel. smýšlení. Krom toho v rozhovoru vedeným k těmto osobám, sám označoval další osoby jenž dle svého jednání jsou zaměřeni proti zřízení a stýkají se na různých pořádaných „mejdánkách“. Krom toho přímo sám charakterisoval jak tyto osoby k sobě lnou a navzájem se podporují.

Na základě této skutečnosti, kdy kandidát otevřeně projevil svůj souhlas k tomu, že je nutno takovéto osoby sledovat a odhalovat v jejich činnosti k čemuž je ochoten tuto povinnost přijmouti, byla mu pak předestřena spolupráce s orgány MV a vysvětlen její význam, kterou bez jakýchkoliv připomínek přijal a uvedl, že nakonec jest to jeho povinností.

Po daném souhlasu bylo s jmenovaným hovořeno jakým způsobem bude tato spolupráce vedena, jak budou prováděny schůzky a kde, jak bude řízen orgánem v ukládání úkolů o kterých po splnění bude předkládat písemné zprávy. Po prohovoření způsobu spolupráce, dodržování konspirace a utajení před veřejností, což mu bylo zvláště vyzvyhnuto [sic], bylo projednáno jeho krycí jméno která si sám vyvolil a to „CA****“. Jako volbu tohoto krycího jména obhajoval tím, že jest to jméno děvčete z jeho nejzamilovanější [severoamerické] písně a že toto mu bude dávat povinost ve spolupráci.

Po projednání celkové spolupráce, byl vyzván k napsání vlastnoručního slibu s uvedením, že tuto přijímá dobrovolně a jest si vědom všech poviností včetně následků, kdyby z jeho strany došlo k vyzrazení. [Příjmení] požádal zda může vypracovati svůj slib na stroji, což mu bylo po daném souhlasu povoleno a tento vypracoval s vlastnoručním podpisem.

[Žádný] Úkol po vypracování slibu [mu] nebyl uložen a to z důvodu, že jest dosud na voj. cvičení, ale byla již stanovena první schůzka a to na den 4. července 1958 o 16.00 hod. v PB s upozorněním, že musí míti přesnou docházku na schůzku, aby tak nedošlo k vyzrazení styku.

Po projednání celkové záležitosti ve věci spolupráce, což bylo vedeno ve formě besedy, byla tato ukončena a jmenovaný propuštěn.

Vypracoval por. Němec


Vyhodnocení spolupracovníka StB

Vyhodnocení spolupracovníka

Krajská správa ministerstva vnitra Hradec Králové
Vyhodnocení spolupracovníka informátora [krycí jméno a číslo].

Vázán dne 26. 6. 1958 OO-MV Blatná po linii z odboru a do BL. [Datum a místo narození], pochází z dělnické rodiny, má základní školní vzdělání, vyučen je drogistou, absolvoval 1 rok důstojnickou školu, kterou nedokončil, ovládá německý jazyk.

[Informace o zaměstnání.] Politicky nebyl a není organizován. Má vztahy na jistého podnikatele v Holandsku a na utečence Karla v NSR. S těmito se seznámil při svých služebních cestách do zahraničí. V poslední době písemný styk omezil. Vztah na VC nemá.

Hodnocení

Spolupracovník se projevil při plnění úkolů a spolupráci jako spolehlivý, čestný a oddaný. Toto potvrzuje jeho přístup ke spolupráci a kontrola.

V současné době je zaměřován po linii BL. Do zahraničí nyní cestu neměl. Jako informátor nemá zatím předpoklady. Toto je zapříčiněno tím, že do Hradce Králové se přistěhoval před rokem, dříve zde nebyl. Nyní si musí vytvářet společnost hlavně mezi BL, k čemuž je úkolován. Toto se mu zatím nepodařilo dost dobře splnit. Spolupracovník je úkolován do konkrétního prostředí a na osoby. Ideovost je plněna prováděnými diskuzemi ke všem stávajícím problémům. Při styku s orgánem a při plnění úkolů si počíná konspirativně a zatím nebylo zjištěno, že by došlo k jeho dekonspiraci. Prověrka byla prováděna technikou a nebyly zjištěny závady. Byla prováděna předcházejícím ŘO na OO-MV Blatná.

Pokud se přestěhoval do Hradce Králové jsou výsledky spolupráce velmi slabé a to již ze zmíněných důvodů. Podal dvě kvalitnější zprávy, jinak převážně byly schůzky beze zpráv. Vcelku chápe nutnost spolupráce, o tuto jeví zájem a vlastní aktivitu. Má snahu získat co nejlepší poznatky.

Mimořádné spojení je zajištěno oboustranným telefonickým spojením.

Závěr:

Vzhledem k tomu, že spolupracovník má zájem o spolupráci avšak má omezené zatím možnosti, navrhuji jej převést do stavu důvěrníků. Toto bylo rozhodnuto i při vyhodnocování agentury.

V Hradci Králové 13. září 1962

Vysvětlivky

Agent / tajný spolupracovník

Oficiální označení občanů, kteří byli ústní či písemnou formou získáni k vědomé spolupráci s útvary StB, to znamená, že svým nadřízeným orgánům měli poskytovat požadované informace (často důvěrné povahy), případně plnit uložené vlivové a rozkladné úkoly. Důvody spolupráce se lišily, od motivace čistě ideové, přes finanční až po spolupráci motivovanou strachem.

Důvěrník

Spolupracovník StB, který upozorňoval na podezřelé jevy ve svém okolí, na pracovišti apod. Nebyl úkolován v tom rozsahu a v tom smyslu, jako tajný spolupracovník.

Informátor

Tajný spolupracovník používaný většinou jen k podávání informací nepravidelně na vyžádání, bez dalších konkrétních úkolů.

Verbovka

V slangu StB získání osoby za tajného spolupracovníka. Probíhalo na předem přesně naplánované schůzce, během níž došlo k tzv. vázacímu aktu, tj. k zavázání ke spolupráci.


Text byl zpracován v rámci výzkumného projektu ResearchWritercz. Podrobnější informace, zdroje a doplňující materiály poskytujeme na vyžádání, většinou jako součást placeného balíčku nebo reciproční služby. Rovněž tak jsme z této zkrácené rešeršní zprávy vyřadili standardní poznámkový aparát, vysvětlivky dobových zkratek apod, které jsou jinak samozřejmou součástí naší interní rešeršní zprávy.


Herbert Lom – Související články