Jak se mají ve škole vyprávět dějiny? Především jinak než doposud

Po téměř čtyřiceti letech od prvního francouzského vydání je nyní i českým čtenářům k dispozici kniha Jak se vyprávějí dějiny dětem po celém světě. Její autor, francouzský historik Marc Ferro, se jejím prostřednictvím pokusil zpochybnit tradiční koncepce světových dějin.

V české předmluvě uvádí: „Nezačnu faraony a neskončím Chomejním či nepokoji v Polsku, neboť obdobný postup by se hlásil k teleologické vizi dějin, ať už je jejich hybatelem křesťanství, marxismus nebo prostě jen vychází z myšlenky pokroku.“ – S tím nemusí souhlasit každý. Ferro však nabízí i obecně praktické recepty.

Každá země má svou vlastní verzi historie

Marc Ferro si vytkl obtížný úkol: Podat výklad o různých konceptech pohledu na historii v jednotlivých zemích a společnostech a provést vzájemné srovnání těchto národních a regionálních konceptů.

Dochází ke zjištění, že pojetí stejných událostí a historických jevů se navzájem často velmi výrazně odlišuje. Je ovlivňováno nejenom aktuální politickou situací v té které zemi, ale především kolektivním vědomím společnosti, které se utvářelo v průběhu celého jejího vývoje.

Když nasloucháme těmto navzájem odlišným verzím, můžeme podle autora kriticky reflektovat naši vlastní českou perspektivu. Můžeme odhalit naše vlastní dezinterpretace a lépe pochopit skutečný průběh událostí.

Pestrost jednotlivých národních vyprávění

Kniha se primárně obrací k dětem, kterým ukazuje pestrost jednotlivých národních vyprávění. Děti tak mohou zohledňovat různé úhly pohledu a být vůči nim otevřené. Mají totiž šanci si uvědomit, že neexistuje jen jedna jediná objektivní minulost, ale že při vnímání minulosti zásadním způsobem záleží na úhlu pohledu.

Marc Ferro tak čtenáře vede k tomu, aby se učili přemýšlet jinak. Empaticky a méně dogmaticky. Pozornému čtenáři tím pomůže jednak k lepšímu sebeuvědomění, jednak k větší snášenlivosti jiných pohledů.

České vydání je překladem rozšířené francouzské verze z roku 2004. Tím je kniha v jistém smyslu materiálově zastaralá. Na druhou stranu kladně reaguje na tuzemskou poptávku učit dějepis jinak – efektivněji a moderně. Vyprávět příběhy, hledat souvislosti, kriticky vyhodnocovat informace a posuzovat je střízlivě.

Největším benefitem knihy Jak se vyprávějí dějiny dětem po celém světě je její čtenářská přístupnost. Má potenciál oslovit širokou veřejnost. Šikovný učitel ji navíc určitě dokáže zakomponovat i do svého aktuálního vyprávěcího výkladu dějin.


Dějiny a historie versus suchý „školní dějepis“