OBJEV: Zpochybňovaný text sociologa Zdeňka Ullricha z roku 1927 byl úspěšně nalezen!

Jako malá a nezávislá rešeršní agentura, fungující nezávisle na státních příspěvcích a institucích, máme nesmírnou radost z každého zajímavějšího objevu, který při naší výzkumné práci učiníme. sme proto rádi, že můžeme oznámit nalezení slavné ztracené studie českého sociologa Zdeňka Ullricha „Sozialpsychologische Studien über eine Sektenbildung in der Tschechoslowakei“ z roku 1927. V uplynulých desetiletích se jí pokoušeli neúspěšně dohledat mnozí čeští badatelé, až její existence postupně začala být zcela zpochybňována.


Obsah a význam sociálně psychologické studie Zdenka Ullricha

Text Ullrichovy studie z roku 1927 pojednává o svérázné náboženské komunitě, fungující na Hané nedaleko Přerova. V jejím čele stál jistý Karel Student, římský katolík, ostře se vymezující vůči své mateřské církvi, prosazující při tom vlastní svéráznou verzi radikální katolické religiozity.

Z historického hlediska je Ullrichova práce bezpochyby zajímavá podrobným rozborem vzniku a postupného zániku Studentovy náboženské skupiny. Z hlediska sociologie náboženství má studie významné místo pro svou metodologii. Zdeněk Ullrich se snaží k výkladu přistupovat v duchu vědeckého posuzování rakouské a vědecké školy konce 19. a začátku 20. století. V zásadě jako první systematicky pracuje se slovem „sekta“ a to se všemi výhodami a limity, které užívání tohoto problematického termínu už tehdy přinášelo.

Výhodou je pro Ullricha bezpochyby snazší uchopení svérázné vesnické skupiny prostých věřících, ostře se vymezující proti okolnímu světu. Limitem zůstává nepřehlédnutelná přezíravost nad hodnoceným lidovým katolickým kultem, od níž by nestranný vědec měl být oproštěn. Nutno ovšem zdůraznit, že Ullrich není nikde ani náznakem útočný. Je dalek snobského intelektualismu, tolik typického pro moderní »sektobijce«, kteří pod pláštíkem údajné vědy hájí buď své proticírkevní pozice nebo svou vlastní mateřkou církev před marginální konkurencí.

Jak ostatně doložily už mnohé odborné práce v tuzemsku i zahraničí, termín „sekta“ je k prezentaci objektivního výzkumu nepoužitelný. V seriózních textech se s ním setkáme maximálně v citacích či v poznámkách pod čarou.


Text byl zpracován v rámci výzkumného projektu ResearchWritercz. Podrobnější informace, zdroje a doplňující materiály poskytujeme na vyžádání, většinou jako součást placeného balíčku nebo reciproční služby.


Související články na téma „sekta“ a „konverze“