Stalo se před 100 lety: Úvaha k poslednímu dni vážného roku 1914

Přepis dobové novinové zprávy. Upraveno a kráceno.

První světová válka
Generální štáb sleduje účinky dělostřelby.
Zdroj: Světová válka 1914–1915. Díl II. Nakladatelství Emil Šolc, Praha-Karlín

Národní listy, 31. 12. 1914

Bez mála půl roku právě mizícího zaujala válka; o vánocích uplynul pátý měsíc, co trvá. Když ke konci měsíce července nastalo válečné vzplanutí, sotva kdo ze širší veřejnosti tušil, že kárná výprava se promění ve světový zápas. Tehdy nebylo ani jasného ponětí, co vše může provázeti takový neobyčejný rozmach milionových sil válečných. V uplynulých pěti měsících mnoho se stalo jasnějším, co zpočátku namnoze vypadalo jako zamřená vidina. Události nabyly určitých tvarů a forem, a dospěli jsme znenáhla všicci k více [ méně přesným názorům toho, co znamená evropská světová válka.

Zatím možno zaznamenati, že s kráčejícími událostmi na bojištích bylo odvanuto mnoho mylných názorů. Takovým, silně rozšířeným omylem bylo například mínění, že válka za našich dnů nemůže dlouho trvati. Vždyť v době před nynější válkou se hlásalo, že válka mezi moderními státy jest záležitosti nadobro odbytou a překonanou, a že možný jsou nanejvýše zápasy koloniální, jak je s sebou přináší zabíráni zemí zámořských velkými státy za odporu místních tuzemských sil. Když již nynější válka vypukla, mělo se za to, že válka evropská, válka světová potrvá jenom na krátko.

Poukazovalo-li se na to, že i válka burská i japonská trvaly déle, odpovídalo se, že trvání jejich souviselo s ohromnou vzdáleností bojišť, na něž doprava válečných sil sama vyžadovala celé měsíce času. Pravilo se též, že moderní, dokonalá výzbroj a milionová vojska, proti sobě táhnoucí, přivodí rázem pronikavé rozhodnutí, že strana podléhající bude zdrcena jediným mohutným návalem, jedinou velikou bitvou, jediným utkáním milionových vojů, po němž ten, kdo podlehne, bude neschopen válčiti ještě dále s nadějí na úspěch a na obrat válečného štěstí.

A výkladům válečnickým přispěly tehdy na pomoc i úvahy národohospodářské, vypočítávajíce, jaké ohromné náklady by denně vyžadovala válka moderních států, a že by souvěké světové hospodářství, zaležené na vzájemné výměně výrobků průmyslu a předmětů obchodu s neobyčejně mocným rozvětvením prostředků dopravních a jejich čilou a složitou součinností nikterak nebylo s to snésti po delší dobu pronikavé účinky, jakéž by s sebou přinesla válka světová. A i kdyby ledy se nepodařilo zbraněmi způsobiti brzké a rychlé rozhodnutí, že by hospodářské potřeby donutily válčící státy, aby obnoven byl mír.

A válka, jejíž trvání vkročilo již do šestého měsíce, jejíž zkušenosti a účinky poučily nás všechny, že jsme před tím byli na omylu, a že nesouhlasí se skutečností to, v co všichni tehdy věřili a co pokládali za pravdu.

Nejvyspělejší, nejmodernější zbraně, obrovské masy bojovníků, vypravených do nynější války, nejenom neurychlily a nepřivodily náhlý konec, ale spíše naopak činí jej pravděnepodobným, ne-li ne-možným.

Souvěká válka nahrazuje bývalé rekovné podniky soustavnou, vytrvalou a houževnatou i trpělivou prací, v níž pečlivé zákopnické krtčí činnosti přináleží aspoň tolikéž úkolů, jako osobni odvaze, rekovnosti a vynikajícím schopnostem vůdčím.


První světová válka
Hledání nezvěstných vojáků v Národních listech na podzim roku 1914

A moderní život hospodářský, o němž se za to mělo, že jest na delší dobu nemožný bez mezinárodni, nejširší volnosti pohybu, dovede se jak svou houževnatostí, tak i všestrannosti přizpůsobovat i mimořádným dobám a poměrům válečným a zdatněji snáší a překonává nesnáze, než se to dříve mělo za možné.

Ti, kdož téměř před půl rokem s velikým rozhledem a opatrnou vypočítavostí předpovídali, že do vánočních svátků se vrátí mír a pravidelný, zvyklý kulturní život, pozoruji zajisté, že lhůta ona již minula, že se loučíme na vždy s rokem letošním, do nejvážnějších stránek dějin světových nesmazatelným, krvavým písmem zapsaným, ale sotva bychom s jakousi pravděpodobností mohli dáti odpověď na otázku, jež spočívá asi v hloubi nitra veškerenstva, jak dlouho ještě válka bude trvati?

Důvěřujme neochvějně v dobrou organisaci, výtečné vyzbrojeni a vzornou statečnost a odhodlanost našich vojsk, že skončí boj vítězně, ač není známo, do které doby. Loučíme se s osudným letošním rokem, v němž položeny základy novým, neznámým útvarům a nasazeny zárodky dalšího, nepostižného vývoje lidstva. Víme jen to, že nám míru nevrátil a nepřinesl. Nesměle doufáme a potěšujeme se nadějí, že se tak stane rokem budoucím.

Za několik neděl mine zima, [… CENZUROVÁNO …] Splní se naděje v mír z jara? Nynější trvání světové války naučilo nás tomu, že není radno zabývati se předpověďmi. Zkušení vojevůdcové, kteří zaslali pozdravy k vánočním svátkům těm, kdož zůstali doma, skoro jednomyslně doporučovali trpělivou vytrvalost. V radě této zahrnuta jest i další doba dalších zkoušek.

Poslechněme všicci upřímná této důvodné rady ve všem svém konáni. Buďme si jí vědomi zvláště nyní, v posledních chvílích končícího se roku. Zachovejme v nich vážným dobám odpovídající mužnou, rozvážnou a střízlivě chladnou mysl, pamatujíce při tom, že tím prospějeme nejen sobě, svým rodinám, svým vzdáleným milým, přinášejícím nesčetné oběti na bojišti za naši a za budoucnost příštích pokolení. S touto myšlenkou rozlučme se všichni s mizícím právě rokem a posledním dnem v něm, neboť není v něm nijakého místa ani chvíle, jež by snesla sebe menší-ho znesvěcení.

Šetřmež co nejstarostlivěji a nejpečlivěji všech svých hmotných i duševních prostředků, nevědouce, jak dlouho s nimi ještě (musíme vystačiti, abychom překonali sami i se svými rodinami dále nadcházející dny trpělivosti a vytrvalosti a zkoušky!


Související články k tématu První světová válka